Thêm/Sửa Chứng từ ghi tăng tài sản

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản > Ghi tăng >

Thêm/Sửa Chứng từ ghi tăng tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép NSD khai báo tăng tài sản khi đơn vị đưa tài sản vào sử dụng

Them ghi tang TS

Cách thực hiện

Thêm

- Tại màn hình danh sách các chứng từ ghi tăng tài sản, kích chuột vào biểu tượng Them_03 trên công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Thêm

- Trên màn hình Thêm Ghi tăng tài sản, nhập Ngày chứng từ, Số chứng từ, Nội dung ghi tài sản (nếu có)

- Tại phần thông tin chi tiết, nhấn Chọn tài sản, tích chọn các tài sản cần ghi tăng, sau đó nhấn Đồng Ý

        Chon tai san

- Nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm nếu muốn lưu chứng từ ghi tăng vừa nhập và nhập thêm chứng từ ghi tăng mới, hoặc chọn Cất và Đóng nếu muốn lưu chứng từ và đóng hộp thoại Thêm Ghi tăng tài sản

Sửa

- Để sửa thông tin của chứng từ ghi tăng tài sản, tại màn hình danh sách chứng từ ghi tăng tài sản chọn chứng từ muốn sửa, sau đó kích chuột vào biểu tượng Sua_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Sửa

- Trên màn hình Sửa Ghi tăng tài sản, thay đổi các thông tin cần thiết

- Nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm hoặc chọn Cất và Đóng

Xóa

- Để xóa chứng từ ghi tăng tài sản, tại màn hình danh sách chứng từ ghi tăng tài sản, chọn chứng từ muốn xóa, sau đó nhấn nút Xóa trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Xóa

- Xác nhận yêu cầu xóa chứng từ ghi tăng tài sản trên hộp thoại thông báo

Với các tài sản đã ghi tăng và có phát sinh các chứng từ tính như hao mòn, ghi giảm, đánh giá lại, thì các chứng từ ghi tăng này sẽ không được sửa hoặc xóa