Tính hao mòn

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản >

Tính hao mòn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép thực hiện lập và theo dõi các chứng từ tính hao mòn cho các tài sản tại đơn vị

Cách thao tác

- Nhấn chọn Tính hao mòn trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình:

Danh sach tinh hao mon

- Màn hình danh sách chứng từ tính hao mòn gồm 2 phần

Danh sách các chứng từ tính hao mòn của đơn vị

Thông tin chi tiết của từng chứng từ tính hao mòn, VD: Mã tài sản, Tên tài sản, Nguyên giá, Tỷ lệ hao mòn, Số tiền hao mòn

- Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng:

Thêm: Cho phép thêm mới chứng từ Tính hao mòn

Sửa: Cho phép thay đổi thông tin trên chứng từ Tính hao mòn

Xóa: Cho phép xóa chứng từ tính hao mòn

Nạp: Cho phép lấy các thông tin mới của các chứng từ Tính hao mòn