Thêm/Sửa Chứng từ điều chuyển tài sản

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản > Điều chuyển >

Thêm/Sửa Chứng từ điều chuyển tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép lập và quản lý các chứng từ điều chuyển tài sản tại đơn vị

QLTS_R110_Huong_dan_su_dung_001

Thông tin chi tiết trên hộp thoại

Ngày điều chuyển

Nhập ngày thực hiện điều chuyển tài sản

Ghi chú

Nhập thông tin cần ghi chú (nếu có)

Mã tài sản

Chọn mã tài sản cần điều chuyển

Tên tài sản

Tên tài sản sẽ tự động hiển thị theo mã tài sản đã chọn

Bộ phận sử dụng

Tên bộ phận sử dụng tài sản trước khi điều chuyển (phần mềm tự động hiển thị)

Bộ phận điều chuyển đến

Chọn tên bộ phận tài sản điểu chuyển đến

Cách thao tác

Thêm

- Để thêm mới chứng từ điều chuyển tài sản, trên màn hình danh sách kích chuột vào biểu tượng Them_03 trên thanh công cụ, hoặc nhấn chuột phải chọn Thêm

- Tại màn hình Thêm Điều chuyển tài sản, nhập thông tin: Ngày điều chuyển, Số chứng từ

- Để chọn nhanh tài sản, nhấn vào biểu tượng tìm kiếm kinh lup bên cạnh ô Mã tài sản

tim kiem tai san dieu chuyen

- Trên bảng Chọn tài sản, tích chọn vào tài sản cần điều chuyển và nhấn Chọn. Để hủy bỏ việc chọn tài sản, nhấn Hủy bỏ hoặc nút nut x để đóng bảng.

- Nhập thông tin Mã tài sản cần điều chuyển và bộ phận được điều chuyển đến

- Nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm để lưu chứng từ điều chuyển vừa lập đồng thời lập thêm chứng từ điểu chuyển khác, hoặc chọn Cất và Đóng để lưu chứng từ đồng thời đóng hộp thoại Thêm Điều chuyển tài sản

Sửa

- Để sửa thông tin chi tiết của chứng từ điều chuyển tài sản, trên màn hình danh sách chọn chứng từ điều chuyển cần sửa, sau đó kích chuột vào biểu tượng Sua_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Sửa

- Tại màn hình Sửa Điều chuyển tài sản, thay đổi các thông tin cần sửa trên chứng từ điều chuyển

- Nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm hoặc chọn Cất và Đóng

Xóa

- Để xóa chứng từ điều chuyển tài sản, trên màn hình danh sách chọn chứng từ điều chuyển cần xóa, kích chuột và biểu tượng Xoa_03 trên thanh cộng cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Xóa

- Xác nhận xóa chứng từ điều chuyển trên hộp thoại thông báo