Thêm/Sửa trích khấu hao

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản > Trích khấu hao >

Thêm/Sửa trích khấu hao

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép thêm mới các chứng từ tính khấu hao tài sản tại đơn vị vào cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm tùy theo kỳ tính khấu hao của từng tài sản

QLTS_R110_Huong_dan_su_dung_003

Thông tin chi tiết trên hộp thoại

Kỳ tính

Chọn kỳ tính hao mòn của tài sản (Tháng, Quý). Tùy theo kỳ tính hao mòn, phần mềm sẽ tự động liệt kê danh sách các tài sản có kỳ tính hao mòn tương ứng

Nội dung

Nhập nội dung của chứng từ tính khấu hao

Thông tin chi tiết

Phần mềm liệt kê các tài sản cần tính hao mòn theo kỳ tính khấu hao được chọn

Cách thực hiện

Thêm

- Để thêm mới chứng từ Tính khấu hao, tại màn hình danh sách kích chuột vào biểu tượng Them_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Thêm

- Tại hộp thoại Thêm tính khấu hao, nhập thông tin Số chứng từ, Ngày chứng từ, Kỳ tính khấu hao, ...

- Tại phần thông tin chi tiết, phần mềm tự động hiển thị các tài sản cần tính hao mòn theo kỳ tính được chọn

- Nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm nếu muốn lưu chứng từ tính khấu hao vừa lập đồng thời thêm mới chứng từ tính khấu hao khác, hoặc chọn Cất và Đóng để lưu chứng từ tính khấu hao và đóng hộp thoại Thêm tính khấu hao

Sửa

- Để sửa chứng từ Tính khấu hao, tại màn hình danh sách chọn chứng từ tính khấu hao cần sửa, kích chuột vào biểu tượng Sua_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Sửa

- Thay đổi các thông tin cần sửa trên hộp thoại Sửa Tính khấu hao

-  Nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm hoặc chọn Cất và Đóng

Xóa

- Để xóa chứng từ tính khấu hao, tại màn hình danh sách chọn chứng từ tính khấu hao cần xóa, kích chuột vào biểu tượng Xoa_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Xóa

- Xác nhận xóa chứng từ tính khấu hao trên hộp thoại thông báo