Chuyển Loại tài sản theo Thông tư 162/2014/TT-BTC

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản > Cập nhật Thông tư 162/2014/TT-BTC >

Chuyển Loại tài sản theo Thông tư 162/2014/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

-Với các đơn vị đang sử dụng phần mềm QLTS từ năm 2014 trở về trước, sang năm làm việc 2015, chương trình sẽ có thông báo thực hiện cập nhật Thông tư 162/2014/TT-BTC

 

Chuyen_LTS_01

 

-Việc thực hiện cập nhật Thông tư bao gồm:

+Chuyển loại tài sản cho các tài sản đang theo dõi theo hệ thống Loại tài sản của Quyết định 32/2008/QĐ-BTC sang theo dõi theo hệ thống Loại tài sản của Thông tư 162/2014/TT-BTC

+Đồng thời sinh chứng từ đánh giá lại cho các tài sản có thay đổi lại thời gian sử dụng theo quy định mới của Thông tư 162/2014/TT-BTC

-Để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu, việc thực hiện chuyển loại tài sản cần thực hiện vào thời điểm đầu năm làm việc 2015, khi đã nộp đầy đủ báo cáo tài sản của năm 2014 và bắt đầu công tác quản lý tài sản của năm 2015

 -  Trong trường hợp, dữ liệu đã thực hiện chuyển loại tài sản nhưng số liệu năm 2014 chưa chính xác và cần được chỉnh sửa: cần lưu ý đến các tài sản đã được tự động sinh chứng từ đánh giá lại; để sửa dữ liệu năm cũ, cần xóa chứng từ Đánh giá lại tự động sinh, sau khi đã sửa dữ liệu hoàn chỉnh, cần thêm lại chứng từ Đánh giá lại đã xóa trước đó.

Cách thao tác

-Đăng nhập vào đơn vị quản lý tài sản, ở năm làm việc 2015, tại màn hình danh sách tài sản sẽ có thông báo: QLTS.VN: Cập nhật Thông tư 162/2014/TT-BTC

 

Chuyen_LTS_02

 

-Để thực hiện Cập nhật Thông tư 162/2014/TT-BTC, có thể thực hiện bằng 1 trong 2 cách sau:

+Cách 1: Bấm trực tiếp vào màn hình thông báo

+Cách 2: Vào menu Tài sản, chọn Cập nhật Thông tư 162/2014/TT-BTC\Chuyển loại tài sản (chức năng chỉ hiển thị sáng khi ở năm làm việc 2015 trở đi)

 

Chuyen_LTSa

 

-Sau khi chọn cập nhật Thông tư hoặc chuyển loại tài sản, màn hình sẽ chuyển tới chức năng Chuyển Loại tài sản theo Thông tư 162/2014/TT-BTC

 

Chuyen_LTS

 

-Nếu đồng ý thực hiện Chuyển loại tài sản theo Thông tư 162/2014/TT-BTC, nhấn Tiếp theo

 

Chuyen_LTS_04

 

-Tại phần Danh sách tài sản theo Quyết định 32/2008/QĐ-BTC: hiển thị danh sách các tài sản chưa được ghép mặc định sang loại tài sản mới của Thông tư 162/2014/TT-BTC

+Để thực hiện chọn chuyển đổi loại tài sản cho các tài sản này, chọn tài sản cần chuyển LTS bằng cách tích chọn vào đầu từng dòng tài sản hoặc kích chọn tất cả tài sản, sau đó nhấn Chuyen_LTS_04.1

 

Chuyen_LTS_05

 

+Trên màn hình Chọn loại tài sản theo TT 162/2014/TT-BTC, chọn đến loại tài sản muốn chuyển tới bằng cách kích đúp vào dòng cần chọn hoặc kích chuột vào dòng cần chọn và nhấn Chuyen_LTS_05.1

 

Chuyen_LTS_06

 

-Tại phần Danh sách tài sản theo Thông tư 162/2014/TT-BTC sẽ hiển thị theo từng danh sách tài sản:

+Người dùng tự chuyển đổi: hiển thị danh sách các tài sản được người tự chọn chuyển đổi loại tài sản từ QĐ 32/2008 sang TT 162/2014

 

Chuyen_LTS_07

 

+Chuyển đổi tự động: hiển thị danh sách các tài sản phần mềm tự động chuyển đổi loại tài sản từ QĐ 32/2008 sang TT 162/2014

 

Chuyen_LTS_08

 

+Tất cả: sẽ hiển thị danh sách tài sản thuộc cả 2 nhóm Người dùng tự chuyển đổiChuyển đổi tự động

-Trong trường hợp, muốn hủy thao tác chọn loại tài sản mới, tại phần Danh sách tài sản theo Thông tư 162/2014/TT-BTC, tích chọn tài sản cần hủy thao tác (tại nhóm tài sản bất kỳ: Người dùng tự chuyển đổi, Chuyển đổi tự động, Tất cả)

 

Chuyen_LTS_09

 

-Sau đó nhấn Chuyen_LTS_9.1, tài sản sẽ được chuyển về Danh sách tài sản theo Quyết định 32/2008/QĐ-BTC, và có thể thực hiện lại việc Chọn LTS mới

-Sau khi đã chọn chuyển loại tài sản cho các tài sản, nhấn Chuyen_LTS_9.2

-Trên màn hình thông báo, nhấn Đồng ý để thực hiện chuyển loại tài sản hoặc nhấn Hủy bỏ để dừng việc thực hiện chuyển loại tài sản

 

Chuyen_LTS_10

 

-Sau khi nhấn Đồng ý, sẽ hiển thị màn hình thông báo kết quả chuyển loại tài sản, bao gồm số lượng tài sản chuyển đổi thành công và số lượng tài sản chuyển đổi thất bại

 

Chuyen_LTS_11

 

-Nhấn Xem chi tiết danh sách để xem danh sách tài sản theo kết quả chuyển đổi

 

Chuyen_LTS_12

 

-Tại đây, có thể xem danh sách theo tài sản được chuyển đổi Thành công, Thất bại hoặc Tất cả, đồng thời có thể xem riêng danh sách tài sản được tự động sinh chứng từ Đánh giá lại trong nhóm tài sản chuyển Thành công

-Phần mềm sẽ tự động sinh chứng từ Đánh giá lại cho các tài sản có thời gian sử dụng trước khi chuyển loại tài sản khác với thời gian sử dụng của loại tài sản mới (TT 162/2014/TT-BTC) được chọn chuyển đổi

 

Chuyen_LTS_13

 

Lưu ý:

- Tại các màn hình danh sách, có thể thực hiện lọc theo tên của nội dung cần lọc để giúp việc chuyển LTS được thực hiện nhanh và chính xác

- Để đảm bảo việc chuyển LTS được chính xác, có thể xem lại thông tin chi tiết của tài sản ngay trên màn hình danh sách này bằng cách kích chuột và phần Tên tài sản (phần chữ màu xanh có gạch chân)