Người sử dụng

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Danh mục >

Người sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép khai báo thông tin Người sử dụng - là người được đơn vị giao tài sản cho để sử dụng, quản lý

Cách thao tác

- Chọn menu Danh mục\Người sử dụng trên thanh công cụ, xuất hiện hộp thoại:

Danh sach nguoi su dung

- Tại đây NSD có thể thực hiện các chức năng:

Thêm mới người sử dụng

- Tại màn hình danh sách nhấn chuột phải chọn Thêm,

Them NSD

- Tại hộp thoại Thêm thông tin người sử dụng, nhập thông tin bắt buộc: Mã người sử dụng, Tên người sử dụng, Thuộc bộ phận

- Nhấn Cất để lưu người sử dụng vừa thêm

Sửa thông tin về người sử dụng

- Tại màn hình danh sách, chọn người sử dụng cần sửa, nhấn chuột phải chọn Sửa

- Trên hộp thoại Sửa người sử dụng, cập nhật các thông tin cần sửa

- Nhấn nút Cất để lưu thông tin người sử dụng vừa sửa

Xóa người sử dụng

- Tại màn hình danh sách, chọn người sử dụng cần xóa, nhấn chuột phải chọn Xóa

- Xác nhận xóa người sử dụng trên hộp thoại thông báo