Thêm/Sửa CCDC

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Công cụ dụng cụ > Danh sách CCDC >

Thêm/Sửa CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép khai báo thông tin tài sản khi đơn vị có công cụ dụng cụ đưa vào sử dụng

Them_CCDC

Thông tin chi tiết trên hộp thoại

Mã công cụ dụng cụ

Nhập mã công cụ dụng cụ đơn vị muốn theo dõi

Loại công cụ dụng cụ

Chọn loại công cụ dụng cụ tương ứng trong danh sách

Bộ phận SD

Chọn bộ phận sử dụng công cụ dụng cụ

Ngày ghi tăng

Nhập thông tin Ngày ghi tăng của CCDC

Năm theo dõi

Nhập thông tin năm bắt đầu theo dõi CCDC trên phần mềm

Nếu Năm ghi tăng >= Năm theo dõi: CCDC có trạng thái Chưa ghi tăng

Nếu Năm ghi tăng < Năm theo dõi: CCDC có trạng thái là Đang sử dụng

Số lượng

Nhập số lượng muốn theo dõi của CCDC

Thành tiền

Nhập tổng giá trị của CCDC. Sau khi nhập Thành tiền, đơn giá sẽ được tính theo công thức Đơn giá = Thành tiền\Số lượng

Kỳ phân bổ

Chọn kỳ phân bổ của CCDC: 1 lần, Tháng hoặc Năm

Thời gian phân bổ

Nhập thông tin thời gian phân bổ tương ứng với kỳ phân bổ Tháng hoặc Năm (là số Tháng hoặc số năm thực hiện phân bổ CCDC)

Số lượng nhân bản

Nhập số lượng nhân bản để thêm nhiều công cụ dụng cụ giống hệt nhau cùng lúc

Cách thao tác

Thêm mới công cụ dụng cụ

- Trên màn hình danh sách, kích chuột vào biểu tượng Them_03 trên thanh công cụ, hoặc nhấn chuột phải chọn Thêm

- Nhập lần lượt các thông tin bắt buộc: Loại CCDC, Mã CCDC, Tên CCDC, .... hoặc các thông tin khác nếu có

   - Nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm để lưu công cụ dụng cụ vừa nhập đồng thời có thể thêm ngay tài sản khác, hoặc chọn Cất và Đóng để lưu tài sản và đóng hộp thoại Thêm tài sản

Sửa công cụ dụng cụ

- Để sửa thông tin chi tiết của công cụ dụng cụ, trên danh sách chọn công cụ dụng cụ cần sửa, sau đó kích chuột vào biểu tượng Sua_03 hoặc nhấn chuột phải chọn Sửa

- Tại màn hình Sửa công cụ dụng cụ, thay đổi các thông tin công cụ dụng cụ cần sửa

- Chọn Cất và Thêm hoặc Cất và Đóng

Xóa công cụ dụng cụ

- Khi đơn vị không có nhu cầu theo dõi công cụ dụng cụ, trên danh sách chọn công cụ dụng cụ cần xóa, sau đó kích chuột vào biểu tượng Xoa_03 hoặc nhấn chuột phải chọn Xóa

- Xác nhận yêu cầu xóa công cụ dụng cụ trên hộp thoại thông báo

Với các công cụ dụng cụ đã phát sinh chứng từ như Ghi tăng, Phân bổ, Kiêm kê,... thì sẽ không được sửa lại các thông tin về giá trị của CCDC. Đồng thời, các công cụ dụng cụ này sẽ không được xóa khỏi danh sách CCDC.