Thêm/Sửa Chứng từ ghi tăng

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Công cụ dụng cụ > Ghi tăng >

Thêm/Sửa Chứng từ ghi tăng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép NSD khai báo tăng công cụ dụng cụ khi đơn vị đưa công cụ dụng cụ vào sử dụng hoặc khi đơn vị kiểm kê phát hiện thừa CCDC so với sổ sách

Danhsach_GhitangCCDC

Cách thực hiện

Thêm

- Tại màn hình danh sách các chứng từ ghi tăng công cụ dụng cụ, kích chuột vào biểu tượng Them_03 hoặc nhấn chuột phải chọn Thêm

- Trên màn hình Thêm Ghi tăng công cụ dụng cụ, nhập Ngày chứng từ, Số chứng từ, Nội dung (nếu có)

- Tại phần thông tin chi tiết, nhấn Chọn công cụ dụng cụ tích chọn các công cụ dụng cụ cần ghi tăng, sau đó nhấn Chọn

        Chon_CCDC

- Tại đây có thể nhập lại số lượng và thành tiền của mỗi CCDC nếu muốn. Chương trình sẽ tự động tính lại Đơn giá = Thành tiền/Số lượng và cập nhật lại giá trị vào danh sách CCDC

- Nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm nếu muốn lưu chứng từ ghi tăng vừa nhập và nhập thêm chứng từ ghi tăng mới, hoặc chọn Cất và Đóng nếu muốn lưu chứng từ và đóng hộp thoại Thêm Ghi tăng tài sản

Tùy chọn Chỉ hiển thị CCDC chưa ghi tăng: cho phép chỉ hiển thị lên các CCDC có trạng thái là Chưa ghi tăng. Nếu muốn hiển thị danh sách tất cả các CCDC thì bỏ tích chọn Chỉ hiển thị CCDC chưa ghi tăng.

Sửa

- Để sửa thông tin của chứng từ ghi tăng công cụ dụng cụ, tại màn hình danh sách chứng từ ghi tăng chọn chứng từ muốn sửa, sau đó kích chuột vào biểu tượng Sua_03 hoặc nhấn chuột phải chọn Sửa

- Trên màn hình Sửa Ghi tăng công cụ dụng cụ, thay đổi các thông tin cần thiết

- Nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm hoặc chọn Cất và Đóng

Xóa

- Để xóa chứng từ ghi tăng công cụ dụng cụ, tại màn hình danh sách chứng từ ghi tăng công cụ dụng cụ, chọn chứng từ muốn xóa, sau đó nhấn nút Xóa trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Xóa

- Xác nhận yêu cầu xóa chứng từ ghi tăng công cụ dụng cụ trên hộp thoại thông báo

Với các công cụ dụng cụ đã có phát sinh sau ngày chứng từ thì chứng từ ghi tăng của CCDC này sẽ không được Sửa, Xóa thông tin gì.