Thêm/Sửa Chứng từ phân bổ

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Công cụ dụng cụ > Phân bổ >

Thêm/Sửa Chứng từ phân bổ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép thêm mới các chứng từ tính hao mòn tài sản tại đơn vị vào cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm tùy theo kỳ tính hao mòn của từng tài sản

Them_PBCCDC

Thông tin chi tiết trên hộp thoại

Kỳ tính

Chọn kỳ tính hao mòn của tài sản (Tháng, Năm). Tùy theo kỳ phân bổ, phần mềm sẽ tự động liệt kê danh sách các công cụ dụng cụ có kỳ phân bổ tương ứng

Nội dung

Nhập nội dung của chứng từ tính hao mòn

Thông tin chi tiết

Phần mềm liệt kê các công cụ dụng cụ cần tính hao mòn theo kỳ phân bổ được chọn

Cách thực hiện

Thêm

- Để thêm mới chứng từ Phân bổ, tại màn hình danh sách kích chuột vào biểu tượng Them_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Thêm

- Tại hộp thoại Thêm phân bổ, nhập thông tin Số chứng từ, Ngày chứng từ, Kỳ phân bổ, ...

- Tại phần thông tin chi tiết, phần mềm tự động hiển thị các công cụ dụng cụ cần phân bổ theo kỳ phân bổ đã chọn

- Nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm nếu muốn lưu chứng từ phân bổ vừa lập đồng thời thêm mới chứng từ phân bổ khác, hoặc chọn Cất và Đóng để lưu chứng từ phân bổ và đóng hộp thoại Thêm phân bổ

Sửa

- Để sửa chứng từ Phân bổ, tại màn hình danh sách chọn chứng từ cần sửa, kích chuột vào biểu tượng Sua_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Sửa

- Thay đổi các thông tin cần sửa trên hộp thoại Sửa phân bổ

-  Nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm hoặc chọn Cất và Đóng

Xóa

- Để xóa chứng từ phân bổ, tại màn hình danh sách chọn chứng từ phân bổ cần xóa, kích chuột vào biểu tượng Xoa_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Xóa

- Xác nhận xóa chứng từ phân bổ trên hộp thoại thông báo