Khi đăng ký gia hạn trực tuyến, khách hàng cần biết thời hạn thanh toán tối đa để đảm bảo chính sách bán hàng của MISA

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R112 >

Khi đăng ký gia hạn trực tuyến, khách hàng cần biết thời hạn thanh toán tối đa để đảm bảo chính sách bán hàng của MISA

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

- Từ phiên bản R112, phần mềm QLTS bổ sung tính năng xác nhận cam kết khi người dùng gia hạn trực tuyến trên phần mềm QLTS.VN để khách hàng có thể biết rõ thời hạn cần thanh toán tối đa để đảm báo chính sách bán hàng của MISA

2. Hướng dẫn chi tiết

- Từ phiên bản R112, khi đăng ký gia hạn trực tuyến phần mềm QLTS.VN bổ sung tính năng xác nhận cam kết để không bị gián đoạn công việc

Thay đổi cụ thể như sau:

Khi thời hạn sử dụng phần mềm sắp hết và cán bộ tổ chức đăng nhập vào phần mềm thì chương trình sẽ hiển thị thông báo

QLTS_R112_007

Nhấn vào chữ tại đây trên dòng thông báo, phần mềm chuyển sang màn hình Đăng ký gia hạn sử dụng phần mềm để anh/chị khai báo các Thông tin đơn vị đăng ký, Thông tin đơn hàng và Thông tin thanh toán.

23-04-2019 9-46-10 AM

Nhấn Tiếp tục tại phần 3 - Xác nhận thanh toán, anh/chị có thể xem thông tin Thời gian thanh toán chậm nhất đã khai báo tại Bước 1.

QLTS_R112_009

Nhấn Đăng ký để đăng ký gia hạn phần mềm