Cán bộ QLTS muốn biết cụ thể nguyên nhân sai lệch giữa các báo cáo để khắc phục nhanh hơn

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R121 >

Cán bộ QLTS muốn biết cụ thể nguyên nhân sai lệch giữa các báo cáo để khắc phục nhanh hơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Cán bộ QLTS có thể biết cụ thể nguyên nhân sai lệch giữa các báo cáo để khắc phục nhanh chóng hơn.

2. Chi tiết thay đổi

- Trước phiên bản R121, vào dịp quyết toán cuối năm các đơn vị thường in các báo cáo về tài sản để gửi đơn vị cấp trên. Số liệu của các báo cáo này phải khớp nhau để đảm bảo tính logic của dữ liệu. Trong nhiều trường hợp bị lỗi dữ liệu, tài sản có chứng từ phát sinh nhưng không lên báo cáo hoặc không lên đủ báo cáo dẫn đến báo cáo bị sai lệch thì đơn vị phải liên hệ với MISA để được hỗ trợ nên mất nhiều thời gian.

- Từ phiên bản R121, chương trình bổ sung 7 mẫu báo cáo đối chiếu để dễ dàng biết được nguyên nhân sai lệch và khắc phục nhanh hơn.

Cụ thể như sau:

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo đối chiếu.

R121-2-bao cao doi chieu-01

2. Lần lượt kích đúp chuột vào các báo cáo để xem nguyên nhân sai lệch được chỉ ra trên từng báo cáo.

3. Chọn kỳ báo cáo.

4. Tích chọn Chỉ hiển thị các dòng phát sinh chênh lệch để chỉ xem các tài sản hay CCDC chênh lệch.

R121-2-bao cao doi chieu-02

5. Nhấn Đồng ý.

hmtoggle_plus1Báo cáo "Đối chiếu báo cáo tình hình tăng, giảm CCDC và báo cáo kiểm kê CCDC"

1. Chương trình chỉ ra báo cáo sẽ chênh lệch trong những trường hợp nào và hướng xử lý.

2. Đồng thời cũng chỉ ra Lý do chênh lệch tương ứng với từng CCDC.

Ví dụ trong trường hợp này, anh/chị lập chứng từ kiểm kê cho CCDC. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

R121-2-bao cao doi chieu-03

hmtoggle_plus1Báo cáo "Đối chiếu báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ và báo cáo kiểm kê TSCĐ"

1. Chương trình chỉ ra báo cáo sẽ chênh lệch trong những trường hợp nào và hướng xử lý.

2. Đồng thời cũng chỉ ra Lý do chênh lệch tương ứng với từng tài sản.

Ví dụ trong trường hợp này, anh/chị lập chứng từ kiểm kê cho tài sản. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

R121-2-bao cao doi chieu-04

hmtoggle_plus1Báo cáo "Đối chiếu màn hình danh sách tài sản và Báo cáo kiểm kê TSCĐ"

1. Chương trình chỉ ra báo cáo sẽ chênh lệch trong những trường hợp nào và hướng xử lý.

Danh sách tài sản có một số tài sản chưa ghi tăng => Ghi tăng TSCĐ.

Lập chứng từ kiểm kê tài sản cố định.

2. Đồng thời cũng chỉ ra Lý do chênh lệch tương ứng với từng tài sản.

Ví dụ trong trường hợp này, anh/chị lập chứng từ kiểm kê cho tài sản. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

R121-2-bao cao doi chieu-05

hmtoggle_plus1Báo cáo "Đối chiếu Sổ TSCĐ tại nơi sử dụng và Danh sách tài sản cố định

1. Chương trình chỉ ra báo cáo sẽ chênh lệch trong những trường hợp nào và hướng xử lý.

2. Đồng thời cũng chỉ ra Lý do chênh lệch tương ứng với từng tài sản.

Xem hướng dẫn ghi tăng tài sản tại đây.

R121-2-bao cao doi chieu-06

hmtoggle_plus1Báo cáo "Đối chiếu Sổ tài sản cố định và báo cáo kiểm kê tài sản cố định

1. Chương trình chỉ ra báo cáo sẽ chênh lệch trong những trường hợp nào và hướng xử lý.

2. Đồng thời cũng chỉ ra Lý do chênh lệch tương ứng với từng tài sản.

Xem hướng dẫn lập chứng từ kiểm kê tại đây.

R121-2-bao cao doi chieu-07

hmtoggle_plus1Báo cáo "Đối chiếu sổ tài sản cố định và báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ"

1. Chương trình chỉ ra báo cáo sẽ chênh lệch trong những trường hợp nào và hướng xử lý.

2. Đồng thời cũng chỉ ra Lý do chênh lệch tương ứng với từng tài sản.

R121-2-bao cao doi chieu-08

hmtoggle_plus1Báo cáo "Đối chiếu danh sách TSCĐ với sổ TSCĐ"

1. Chương trình chỉ ra báo cáo sẽ chênh lệch trong những trường hợp nào và hướng xử lý.

2. Đồng thời cũng chỉ ra Lý do chênh lệch tương ứng với từng tài sản.

Xem hướng dẫn khai báo và ghi tăng tài sản tại đây.

R121-2-bao cao doi chieu-09