Thêm/Sửa Biên bản kiểm kê tài sản

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản > Kiểm kê >

Thêm/Sửa Biên bản kiểm kê tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép lập và quản lý các phiếu kiểm kê tài sản

QLTS_R110_Huong_dan_su_dung_004

Thông tin chi tiết trên hộp thoại

Bộ phận

Chọn bộ phận có tài sản kiểm kê

Ban kiểm kê

Nhập thông tin về các thành viên trong ban kiểm kê tài sản

Chức vụ

Nhập chức vụ của người kiềm kê

Đại diện

Nhập thông tin người kiểm kê đại diện cho bộ phận tham gia vào ban kiểm kê

Vai trò

Nhập vai trò của người kiểm kê trong ban kiểm kê

Theo sổ kế toán

Các thông tin của tài sản theo sổ kế toán

Theo kiểm kê

Các thông tin của tài sản sau khi thực hiện kiểm kê

Chênh lệch

Số chênh lệch các thông tin của tài sản giữa sau và trước khi kiểm kê

Cách thao tác

Thêm

- Để thêm mới phiếu kiểm kê tài sản, tại màn hình danh sách kích chuột vào biểu tượng Them_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Thêm

- Trên màn hình Thêm Kiểm kê tài sản, nhập các thông tin phần Thông tin cơ bản như Ngày lập, Số phiếu, Ngày kiểm kê, ...

- Tại trang Chi tiết tài sản, phần mềm tự động hiển thị danh sách các tài sản thuộc bộ phận kiểm kê, NSD thay đổi thông tin chênh lệch của tài sản sau kiểm kê (nếu có)

- Nếu NSD muốn thêm thông tin tài sản mới phát hiện thấy tại bộ phận kiểm kê, thì NSD nhấn nút Thêm để thêm mới dòng thông tin tài sản mới

- Tại trang thông tin Ban kiểm kê:

+ Nhập Người kiểm kê, Chức vụ, Vai trò

- Nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm để lưu phiếu kiểm kê vừa lập đồng thời thêm mới phiếu kiểm kê khác, hoặc chọn Cất và Đóng để lưu phiếu kiểm kê và đóng hộp thoại Thêm Kiểm kê tài sản

Sửa

- Để sửa Phiếu kiểm kê tài sản đã lập, tại màn hình danh sách chọn phiếu kiểm kê muốn sửa, sau đó kích chuột vào biểu tượng Sua_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Sửa

- Trên màn hình Sửa kiểm kê tài sản, thay đổi các thông tin cần sửa

- Nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm, hoặc chọn Cất và Đóng

Xóa

- Để xóa phiếu kiểm kê tài sản, tại màn hình danh sách chọn phiếu kiểm kê tài sản muốn xóa, sau đó kích chuột vào biểu tượng Xoa_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Xóa

- Xác nhận xóa phiếu kiểm kê trên hộp thoại thông báo