Menu Tài sản

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm >

Menu Tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Menu Tài sản cho phép đơn vị thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tình hình quản lý, sử dụng tài sản tại đơn vị.

Menu Tài sản bao gồm các chức năng:

Nhập khẩu danh sách tài sản

Danh sách tài sản

Ghi tăng

Thay đổi thông tin

Tính hao mòn

Đánh giá lại

Điều chuyển

Ghi giảm

Kiểm kê

Đề nghị trang cấp

Đề nghị xử lý

Bảo dưỡng tài sản

Khai thác tài sản

Sử dụng tài sản

Kế hoạch mua sắm