Tính hao mòn

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản >

Tính hao mòn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép thực hiện lập và theo dõi các chứng từ tính hao mòn cho các tài sản tại đơn vị

Cách thao tác

1. Chọn tab Tính hao mòn.

2. Chương trình tự động tính hao mòn cho tài sản.

Tinh hao mon_01

3. Trường hợp muốn sửa thông tin Hao mòn năm của tài sản thì nhấn vào biểu tượng Tinh hao mon_02. Nhập lại số Hao mòn năm. Tuy nhiên kiến nghị anh/chị không nên sửa lại vì số liệu chương trình đã tự động tính toán một cách chính xác. Nếu anh/chị tự sửa lại chương trình sẽ không đảm bảo được tính chính xác của dữ liệu. Sửa xong thì nhấn vào biểu tượng Tinh hao mon_04 để lưu thông tin.

4. Nếu không muốn sửa và muốn trở về bước trước thì nhấn biểu tượng quay lại Tinh hao mon_05.

5. Nếu không muốn tính hao mòn cho tài sản nào thì nhấn vào biểu tượng Tinh hao mon_06 để xóa khỏi danh sách.

Tinh hao mon_03

6. Nhấn Cất và đóng.