Điều chuyển tài sản ra ngoài đơn vị

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản >

Điều chuyển tài sản ra ngoài đơn vị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trong quá trình hoạt động, đơn vị có nhu cầu điều chuyển tài sản từ đơn vị này đơn vị khác sử dụng.

Để thực hiện nghiệp vụ trên, thực hiện các thao tác sau:

- Vào menu Tài sản\Ghi giảm, thêm mới chứng từ ghi giảm tài sản

- Chọn tài sản cần ghi giảm

- Chọn Hình thức ghi giảm: Điều chuyển

- Nhấn Cất để lưu thông tin ghi giảm tài sản

Them ghi giam

- Để thực hiện gửi thông tin của tài sản được điều chuyển, nhấn chọn chức năng Xuất khẩu. Phần mềm sẽ thực hiện xuất khẩu thông tin tài sản tại thời điểm ghi giảm ra file excel

- Khi đơn vị nhận tài sản điều chuyển nhận được file excel thông tin của tài sản, đơn vị chỉ cần thực hiện nhập khẩu thông tin tài sản vào đơn vị để tiếp tụ theo dõi, quản lý tài sản