Giới thiệu giao diện phần mềm

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm >

Giới thiệu giao diện phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Phần mềm QLTS.VN bao gồm các loại giao diện chính sau:

hmtoggle_plus1Màn hình tra cứu

- Khi đăng nhập vào dữ liệu sẽ hiện màn hình theo dõi danh sách tất cả các tài sản của đơn vị cũng như tất cả các tài sản tương ứng theo từng đơn vị con nếu dữ liệu đăng nhập là đơn vị quản lý

QLTS

- Màn hình danh sách gồm 3 phần:

+ Danh sách đơn vị (nếu là đơn vị quản lý)

+ Danh sách tài sản theo từng đơn vị

+ Thông tin chi tiết của từng tài sản

hmtoggle_plus1Thanh công cụ

- Thanh công cụ cho phép thực hiện các chức năng Thêm, Sửa, Xóa, Nạp, In, Giúp

Thanh cong cu

+ Thêm: Cho phép thêm mới thông tin trên từng màn hình danh sách tương ứng

+ Sửa: Cho phép thực hiện sửa lại các thông tin cũ đã khai báo

+ Xóa: Cho phép thực hiện xóa các chứng từ hoặc các thông tin khác trên từng màn hình danh sách

+ Nạp: Cho phép lấy các thông tin mới nhất để hiển thị trên các màn hình danh sách

+ In: Cho phép in được các thông tin trên từng màn hình danh sách

+ Giúp: Cho phép hiển thị hướng dẫn chi tiết của từng màn hình

hmtoggle_plus1Màn hình danh sách

- Màn hình danh sách tại các chức năng gồm 2 phần:

+ Phần danh sách: gồm danh sách các chứng từ như Ghi tăng, Ghi giảm hay danh sách các phiếu kiểm kê tài sản, ...

+ Phần Thông tin chi tiết của từng chứng từ

QLTS1