Ghi giảm

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản >

Ghi giảm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép ghi nhận và quản lý các tài sản không tiếp tục sử dụng tại đơn vị

Cách thao tác

­Nhấn chọn Ghi giảm trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình:

Danh sach ghi giam

- Màn hình danh sách gồm 2 phần

Danh sách các chứng từ ghi giảm tài sản tại đơn vị

Thông tin chi tiết của từng chứng từ ghi giảm như Mã tài sản, Tên tài sản, Hình thức ghi giảm, ...

- Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng

Thêm: Cho phép thêm mới chứng từ Ghi giảm tài sản

Sửa: Cho phép thay đổi thông tin trên chứng từ Ghi giảm tài sản đã lập

Xóa: Cho phép xóa chứng từ Ghi giảm tài sản đã lập

Nạp: Cho phép lấy các thông tin mới của các chứng từ Ghi giảm tài sản

Báo cáo: Cho phép in báo cáo liên quan đến tài sản ghi giảm tại đơn vị