Thêm/Sửa Chứng từ điều chuyển tài sản

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản > Điều chuyển >

Thêm/Sửa Chứng từ điều chuyển tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép lập và theo dõi các thông tin tài sản điều chuyển sử dụng

Cách thao tác

1. Chọn tab Điều chuyển.

2. Khai báo Thông tin chung: Số chứng từ, Ngày chứng từ, Ngày điều chuyển.

3. Nhấn Chọn tài sản hoặc Chọn tài sản theo lô.

4. Tích chọn các tài sản cần điều chuyển.

5. Chọn Bộ phận sử dụng mới. Nhấn Đồng ý.

Dieu chuyen TS_01

6. Nhấn Cất để hoàn thành.

Dieu chuyen TS_02