Điều chuyển

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản >

Điều chuyển

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép lập và theo dõi các thông tin tài sản điều chuyển sử dụng

Cách thao tác

- Nhấn chọn Điều chuyển trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình:

Danh sach dieu chuyen

­Màn hình danh sách các chứng từ Điều chuyển gồm 2 phần

Danh sách các chứng từ điều chuyển tài sản tại đơn vị

Thông tin chi tiết của từng chứng từ điều chuyển tài sản như Mã tài sản, Tên tài sản, Bộ phận sử dụng, Bộ phận điều chuyển đến, Lý do điều chuyển

­Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng

Thêm: Cho phép thêm mới chứng từ Điều chuyển tài sản

Sửa: Cho phép thay đổi thông tin trên chứng từ Điều chuyển tài sản đã lập

Xóa: Cho phép xóa chứng từ Điều chuyển tài sản đã lập

Nạp: Cho phép lấy các thông tin mới của các chứng từ Điều chuyển tài sản

Báo cáo: Cho phép in Phiếu điều chuyển tài sản