Thêm/Sửa Chứng từ ghi giảm tài sản

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản > Ghi giảm >

Thêm/Sửa Chứng từ ghi giảm tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép lập và quản lý các chứng từ ghi giảm tài sản tại đơn vị

Them ghi giam

Cách thao tác

Thêm

- Để thêm mới chứng từ ghi giảm tài sản, trên màn hình danh sách kích chuột vào biểu tượng Them_03 trên thanh công cụ, hoặc nhấn chuột phải chọn Thêm

- Tại màn hình Thêm Ghi giảm tài sản, nhập thông tin: số chứng từ, ngày chứng từ, ngày ghi giảm

- Trên phần Thông tin chi tiết, nhấn Chọn tài sản

- Tích chọn các tài sản cần ghi giảm, lựa chọn Hình thức ghi giảm

- Sau đó nhấn Đồng ý

ghi_giam_TS

- Nhập các thông tin: Số tiền thu được từ xử lý tài sản, Phân bổ số tiền thu được, Chi phí thanh lý...

ghi_giam_TS1

- Nhấn nút Cất và Thêm để lưu chứng từ ghi giảm vừa nhập đồng thời lập thêm chứng từ khác, hoặc nhấn nút Cất và Đóng để lưu chứng từ ghi giảm và đóng hộp thoại Thêm ghi giảm

QLTS_R110_Huong_dan_su_dung_009

Sửa

- Để sửa thông tin chi tiết của chứng từ ghi giảm tài sản, trên màn hình danh sách chọn chứng từ ghi giảm cần sửa, sau đó kích chuột vào biểu tượng Sua_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Sửa

- Tại màn hình Sửa Ghi giảm tài sản, thay đổi các thông tin cần sửa trên chứng từ ghi giảm

- Nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm, hoặc chọn Cất và Đóng

Xóa

- Để xóa chứng từ ghi giảm, trên màn hình danh sách chọn chứng từ ghi giảm cần xóa, kích chuột vào biểu tượng Xoa_03 trên thanh cộng cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Xóa

- Xác nhận xóa chứng từ điều chuyển trên hộp thoại thông báo

Với các tài sản có hình thức ghi giảm là Điều chuyển, thì sau khi ghi giảm đơn vị có thể thực hiện xuất khẩu thông tin của tài sản ra excel để gửi cho đơn vị nhận tài sản điều chuyển. Đơn vị nhận điều chuyển tài sản, sau khi nhận được danh sách tài sản do đơn vị điều chuyển gửi, có thể thực hiện nhập khẩu vào danh sách tài sản của đơn vị mình để tiếp tục theo dõi, quản lý