Thay đổi thông tin

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản >

Thay đổi thông tin

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép thực hiện theo dõi và quản lý các phiếu thay đổi thông tin của tài sản tại đơn vị

Cách thao tác

- Nhấn chọn Thay đổi thông tin trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình:

Danh sach thay doi thong tin

- Màn hình danh sách gồm 2 phần

Danh sách các phiếu thay đổi thông tin

Thông tin chi tiết của từng phiếu thay đổi thông tin gồm: Thông tin thay đổi, Thông tin cũ

- Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng

Thêm: Cho phép thêm mới phiếu thay đổi thông tin

Sửa: Cho phép thay đổi thông tin trên phiếu thay đổi thông tin đã lập

Xóa: Cho phép xóa phiếu thay đổi thông tin đã lập

Nạp: Cho phép lấy lại thông tin mới nhất trên các phiếu thay đổi thông tin

Báo cáo: Cho phép chọn in báo cáo kê khai thay đổi thông tin theo từng loại tài sản