Đề nghị xử lý

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản > Khác >

Đề nghị xử lý

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép lập và quản lý các giấy đề nghị xử lý tài sản

Cách thao tác

- Nhấn chọn Đề nghị xử lý trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình:

Danh sach de nghi xu ly

- Màn hình danh sách gồm 2 phần

Danh sách các Giấy đề nghị xử lý

Thông tin chi tiết của từng Giấy đề nghị xử lý như: Mã tài sản, Tên tài sản, Bộ phận, Phương án xử lý

- Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng

Thêm: Cho phép thêm mới giấy đề nghị xử lý

Sửa: Cho phép thay đổi thông tin trên giấy đề nghị xử lý đã lập

Xóa: Cho phép xóa giấy đề nghị xử lý tài sản đã lập

Nạp: Cho phép lấy thông tin mới trên các giấy đề nghị xử lý

Báo cáo: Cho phép in các báo cáo về xử lý tài sản