Thêm/Sửa Đề nghị trang cấp tài sản

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản > Khác > Đề nghị trang cấp >

Thêm/Sửa Đề nghị trang cấp tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép lập và quản lý các giấy đề nghị trang cấp tài sản của các bộ phận trong đơn vị

Them de nghi trang cap

Thông tin chi tiết trên hộp thoại

Phân loại

Chọn loại của giấy Đề nghị trang cấp (Đề nghị; Quyết định)

Bộ phận đề nghị

Chọn bộ phận đề nghị trang cấp tài sản

Dự toán

Số tiền đơn vị dự kiến mua tài sản

Dự toán được duyệt

Số tiền đơn vị cấp trên duyệt cho mua tài sản

Cách thao tác

Thêm

- Để thêm mới giấy đề nghị trang cấp tài sản, tại màn hình danh sách kích chuột phải vào biểu tượng Them_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Thêm

- Trên hộp thoại Thêm Đề nghị trang cấp, nhập các thông tin Ngày lập, Số phiếu, Phân loại, Bộ phận đề nghị, ...

- Tại phần thông tin tài sản, nhấn chuột phải chọn Thêm:

+ Nhập tên tài sản đề nghị trang cấp, mô tả đặc điểm của tài sản

+ Chọn loại tài sản của tài sản cần đề nghị trang cấp, ...

- Nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm để lưu giấy đề nghị trang cấp vừa lập đồng thời thêm mới giấy đề nghị trang cấp khác, hoặc chọn Cất và Đóng để lưu giấy đề nghị trang cấp và đóng hộp thoại Thêm Đề nghị trang cấp

Sửa

- Để sửa thông tin trên giấy đề nghị trang cấp đã lập, tại màn hình danh sách chọn giấy đề nghị trang cấp cần sửa, sau đó kích chuột vào biểu tượng Sua_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Sửa

- Trên hộp thoại Sửa Đề nghị trang cấp, thay đổi các thông tin cần sửa

- Nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm, hoặc chọn Cất và Đóng

Xóa

- Để xóa giấy đề nghị trang cấp, tại màn hình danh sách chọn giấy đề nghị trang cấp cần xóa, sau đó kích chuột vào biểu tượng Xoa_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Xóa

- Xác nhận xóa giấy đề nghị trang cấp trên hộp thoại thông báo