Đề nghị trang cấp

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản > Khác >

Đề nghị trang cấp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép lập và quản lý các phiếu đề nghị trang cấp tài sản sử dụng tại đơn vị

Cách thao tác

- Nhấn chọn Đề nghị trang cấp trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình:

Danh sach de nghi trang cap

- Màn hình danh sách gồm 2 phần

Danh sách các Giấy đề nghị trang cấp

Thông tin chi tiết của từng Giấy đề nghị trang cấp như: Loại tài sản, Tên tài sản, Mô tả đặc điểm, Số lượng, Phương thức, ...

- Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng

Thêm: Cho phép thêm mới Giấy đề nghị trang cấp

Sửa: Cho phép thay đổi thông tin trên Giấy đề nghị trang cấp đã lập

Xóa: Cho phép xóa giấy đề nghị trang cấp

Nạp: Cho phép lấy thông tin mới của trên các Giấy đề nghị trang cấp

Báo cáo: Cho phép in Phiếu đề nghị trang cấp tài sản