Kế hoạch mua sắm

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản > Khác >

Kế hoạch mua sắm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép lập và theo dõi các kế hoạch mua sắm tài sản của đơn vị

Cách thao tác

- Nhấn chọn Kế hoạch mua sắm trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình:

Danh sach ke hoach mua sam

- Màn hình danh sách gồm 2 phần

Danh sách các kế hoạch mua sắm của đơn vị

Thông tin chi tiết của từng kế hoạch mua sắm như: Tên tài sản, Loại tài sản, đặc điểm tài sản, thời gian dự kiến, ....

- Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng

Thêm: Cho phép thêm mới kế hoạch mua sắm tài sản

Sửa: Cho phép thay đổi thông tin trên kế hoạch mua sắm đã lập

Xóa: Cho phép xóa kế hoạch mua sắm đã lập

Nạp: Cho phép lấy các thông tin mới của các kế hoạch mua sắm tài sản

Báo cáo: Cho phép in Báo cáo công khai tài sản nhà nước