Thêm/Sửa Sử dụng tài sản

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản > Khác > Sử dụng tài sản >

Thêm/Sửa Sử dụng tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép khai báo và quản lý các thông tin sử dụng tài sản tại đơn vị

Them su dung ts

Thông tin chi tiết trên hộp thoại

Kỳ lập

Chọn kỳ lập phiếu khai báo Sử dụng tài sản

Năm

Chọn năm của kỳ lập phiếu

Số sản phẩm phục vụ

Điền số sản phẩm tài sản đã sử dụng để phục vụ, thông tin này sẽ hiển thị trên báo cáo tình hình quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác

Đơn vị tính sản phẩm phục vụ

Điền đơn vị tính của sản phẩm phục vụ (VD: Người, Kg, ...), thông tin này sẽ hiển thị trên báo cáo tình hình quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác

Tổng số NVLSD

Điền số lượng nguyên vật liệu sử dụng cho tài sản, thông tin này sẽ hiển thị trên báo cáo tình hình quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác

Đơn vị tính NVLSD

Điền đơn vị tính của nguyên vật liệu sử dụng, thông tin này sẽ hiển thị trên báo cáo tình hình quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác

Cách thao tác

Thêm

- Để thêm mới phiếu khai báo Sử dụng tài sản, tại màn hình danh sách kích chuột vào biểu tượng Them_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Thêm

- Trên màn hình Thêm Sử dụng tài sản, nhập đầy đủ các thông tin như: Kỳ lập, Năm lập, tài sản sử dụng và các thông tin sử dụng của tài sản

- Nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm để lưu phiếu Sử dụng tài sản vừa khai báo đồng thời thêm ngay phiếu Sửa dụng tài sản mới, hoặc chọn Cất và Đóng để lưu phiếu Sử dụng tài sản và đóng hộp thoại Thêm Sử dụng tài sản

Sửa

- Để sửa phiếu Sử dụng tài sản đã khai báo, tại màn hình danh sách chọn phiếu Sử dụng tài sản cần sửa, sau đó kích chuột vào biểu tượng Sua_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọnSửa

- Trên màn hình Sửa Sử dụng tài sản, thay đổi các thông tin cần sửa

- Nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm, hoặc chọn Cất và Đóng

Xóa

- Để xóa phiếu Sử dụng tài sản, tại màn hình danh sách chọn phiếu Sử dụng tài sản cần xóa, sau đó kích chuột vào biểu tượng Xoa_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Xóa

- Xác nhận thông tin xóa phiếu sử dụng tài sản trên hộp thoại thông báo