Sử dụng tài sản

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản > Khác >

Sử dụng tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép kê khai tình hình sử dụng tài sản của đơn vị

Cách thao tác

- Nhấn chọn Sử dụng tài sản trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình:

Danh sach su dung ts

- Màn hình danh sách gồm 2 phần

Danh sách các phiếu khai báo sử dụng tài sản

Thông tin chi tiết của từng phiếu khai báo sử dụng tài sản như: Mã tài sản, Tên tài sản, Số sản phẩm phục vụ, tổng số nguyên vật liệu sử dụng, ...

- Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng

Thêm: Cho phép thêm mới phiếu khai báo sử dụng tài sản

Sửa: Cho phép thay đổi thông tin trên phiếu khai báo sử dụng tài sản đã lập

Xóa: Cho phép xóa phiếu khai báo sử dụng tài sản đã lập

Nạp: Cho phép lấy các thông tin mới của các phiếu khai báo sử dụng tài sản