Thêm/Sửa Kế hoạch mua sắm tài sản

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản > Khác > Kế hoạch mua sắm >

Thêm/Sửa Kế hoạch mua sắm tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép khai báo và quản lý các kế hoạch mua sắm tài sản của đơn vị, các tài sản được lập kế hoạch mua sắm sẽ hiển thị trên báo cáo công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước

Them ke hoach mua sam

Thông tin chi tiết trên hộp thoại

Năm

Chọn năm của kỳ lập kế hoạch

Loại tài sản

Chọn loại của tài sản có kế hoạch mua sắm

Phương thức hình thành

Chọn phương thức dự kiến hình thành tài sản

Thời gian DK

Nhập thời gian dự kiến sử dụng tài sản

Hình thức mua sắm

Chọn hình thức mua sắm tài sản

Cách thao tác

Thêm

- Để thêm mới Kế hoạch mua sắm, tại màn hình danh sách kích chuột vào biểu tượng Them_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Thêm

- Trên màn hình Thêm Kế hoạch mua sắm, nhập đầy đủ các thông tin như: Kỳ lập, Năm lập, các thông tin về tài sản dự kiến mua

- Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm để lưu phiếu kế hoạch mua sắm vừa khai báo đồng thời thêm mới kế hoạch mua sắm khác, hoặc chọn Cất và Đóng để lưu kế hoạch mua sắm và đóng hộp thoại Thêm Kế hoạch mua sắm

Sửa

- Để sửa phiếu Kế hoạch mua sắm đã khai báo, tại màn hình danh sách chọn phiếu Kế hoạch mua sắm cần sửa, sau đó kích chuột vào biểu tượng Sua_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Sửa

- Trên màn hình Sửa Kế hoạch mua sắm, thay đổi các thông tin cần sửa

- Nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm, hoặc chọn Cất và Đóng

Xóa

- Để xóa phiếu Kế hoạch mua sắm, tại màn hình danh sách chọn Kế hoạch mua sắm cần xóa, sau đó kích chuột vào biểu tượng Xoa_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Xóa

- Xác nhận thông tin xóa Kế hoạch mua sắm trên hộp thoại thông báo