Menu Tài sản hạ tầng đường bộ

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm >

Menu Tài sản hạ tầng đường bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Menu Tài sản hạ tầng đường bộ cho phép đơn vị thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tình hình quản lý, sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ tại đơn vị.

Menu Tài sản hạ tầng đường bộ bao gồm có chức năng:

Danh sách tài sản hạ tầng đường bộ