Danh sách Tài sản hạ tầng đường bộ

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản hạ tầng đường bộ >

Danh sách Tài sản hạ tầng đường bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép cán bộ quản lý tài sản hạ tầng đường bộ hoặc kế toán kiêm nhiệm nhập và theo dõi danh sách các tài sản hạ tầng đường bộ thuộc địa bàn đơn vị.

Cách thao tác

Nhấn chọn Tài sản\Quản lý tài sản hạ tầng đường bộ trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình:

danh sach tai san ha tang duong bo

- Màn hình danh sách tài sản hạ tầng đường bộ gồm 3 phần

Danh sách các loại tài sản hạ tầng đường bộ: Theo dõi tài sản hạ tầng đường bộ theo từng loại chi tiết theo quy định của Thông tư 178/2013/TT-BTC.

Danh sách các tài sản hạ tầng đường bộ tại đơn vị gồm: Mã tài sản, Tên tài sản, Loại tài sản, Bộ phận sử dụng, Số lượng, Nguyên giá, ...

- Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng

Thêm: Cho phép thêm mới tài sản hạ tầng đường bộ

Sửa: Cho phép thay đổi thông tin của 1 tài sản

Xóa: Cho phép xóa thông tin của 1 tài sản

Ẩn hiện các cột thông tin tài sản

Nạp: Cho phép lấy lại thông tin các tài sản mới nhất

In: Cho phép in danh sách các tài sản