Thêm/Sửa Tài sản hạ tầng đường bộ

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản hạ tầng đường bộ > Danh sách Tài sản hạ tầng đường bộ >

Thêm/Sửa Tài sản hạ tầng đường bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép khai báo thông tin tài sản khi đơn vị được nhận điều chuyển, bàn giao quản lý hoặc mới đưa vào sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ.

Them tai san ha tang duong bo

Thông tin chi tiết trên hộp thoại

Mã tài sản

Nhập mã tài sản hạ tầng đường bộ đơn vị muốn theo dõi

Loại tài sản HTĐB

Chọn loại tài sản hạ tầng đường bộ tương ứng trong danh sách

Cấp, loại

Chọn cấp, loại tương ứng với loại tài sản hạ tầng đường bộ

Bộ phận SD

Chọn bộ phận sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ

Số lượng

Nhập số lượng tài sản đưa về đơn vị

Phương thức HT

Chọn phương thức hình thành: được cơ quan có thẩm quyền giao quản lý; nhận bàn giao từ chủ đầu tư; nhận điều chuyển từ đơn vị khác; xây mới, nâng cấp, mở rộng dự án

Ngày ghi tăng

Nhập thông tin ngày ghi tăng tài sản

Ngày bắt đầu sử dụng

Nhập thông tin ngày bắt đầu sử dụng

Ngày tính hao mòn

Nhập ngày bắt đầu tính hao mòn

Nguyên giá

Nhập thông tin nguyên giá của tài sản chi tiết theo từng nguồn hình thành tương ứng

 

Cách thao tác

Thêm mới tài sản hạ tầng đường bộ

- Trên màn hình danh sách, kích chuột vào biểu tượng Them_03 trên thanh công cụ, hoặc nhấn chuột phải chọn Thêm

Nhập các thông tin bắt buộc: Loại tài sản HTĐB, Cấp loại, Mã tài sản, Tên tài sản, Bộ phận sử dụng, Số lượng

Nhập các thông tin Năm xây dựng, Phương thức hình thành, Người sử dụng

Tại phần Thông tin sử dụng tài sản

oNhập các thông tin bắt buộc: Ngày ghi tăng, Ngày bắt đầu sử dụng, Năm theo dõi của tài sản

Tại phần Nguyên giá

oNhập thông tin giá trị của tài sản chi tiết theo từng nguồn. (VD: nguồn Ngân sách TW, Ngân sách Tỉnh, ...)

oNhấn nút Thêm để thêm dòng nguyên giá mới

oNhấn xoa_01 để xóa dòng nguyên giá đã chọn

Tại phần Thông tin hao mòn

oNhập các thông tin: Ngày tính hao mòn, Số năm sử dụng, Tỉ lệ hao mòn, Hao mòn năm, Hao mòn lũy kế của tài sản

   - Nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm để lưu tài sản vừa nhập đồng thời có thể thêm ngay tài sản khác, hoặc chọn Cất và Đóng để lưu tài sản và đóng hộp thoại Thêm tài sản

Sửa tài sản hạ tầng đường bộ

- Để sửa thông tin chi tiết của tài sản, trên danh sách chọn tài sản cần sửa, sau đó kích chuột vào biểu tượng Sua_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Sửa

- Tại màn hình Sửa tài sản hạ tầng đường bộ, thay đổi các thông tin tài sản cần sửa

- Chọn Cất và Thêm hoặc Cất và Đóng

Xóa tài sản hạ tầng đường bộ

- Khi đơn vị không có nhiệm vụ quản lý tài sản hạ tầng đường bộ, trên danh sách chọn tài sản cần xóa, sau đó kích chuột vào biểu tượng Xoa_03 hoặc nhấn chuột phải chọn Xóa

- Xác nhận yêu cầu xóa tài sản trên hộp thoại thông báo.