Ghi tăng Tài sản hạ tầng đường bộ

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản hạ tầng đường bộ >

Ghi tăng Tài sản hạ tầng đường bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép thực hiện khai báo tăng tài sản hạ tầng đường bộ khi đơn vị có tài sản mới đưa vào sử dụng

Cách thao tác

- Nhấn chọn Ghi tăng trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình:

ghi tang tshtdb

- Màn hình danh sách gồm 2 phần:

Danh sách các chứng từ ghi tăng tài sản hạ tầng đường bộ của đơn vị

Thông tin chi tiết của từng chứng từ ghi tăng tài sản hạ tầng đường bộ như  Mã tài sản, Tên tài sản, Bộ phận sử dụng, Ngày mua, Nguyên giá, ...

- Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng

Thêm: Cho phép thêm mới chứng từ ghi tăng tài sản hạ tầng đường bộ

Sửa: Cho phép thay đổi thông tin của chứng từ ghi tăng tài sản hạ tầng đường bộ

Xóa: Cho phép xóa chứng từ ghi tăng tài sản hạ tầng đường bộ

Nạp: Cho phép lấy lại thông tin các chứng từ ghi tăng tài sản hạ tầng đường bộ mới nhất