Danh sách tài sản

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản >

Danh sách tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép cán bộ quản lý tài sản hoặc kế toán kiêm nhiệm nhập và theo dõi danh sách các tài sản tại đơn vị

Cách thao tác

- Nhấn chọn Tài sản\Quản lý tài sản trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình:

R104.20

- Màn hình danh sách tài sản gồm 3 phần

Danh sách các loại tài sản: Theo dõi tài sản theo từng loại chi tiết theo quy định của quyết định 32/2008/QĐ-BTC về chế độ quản lý và tính hao mòn TSCĐ

Danh sách các tài sản tại đơn vị gồm: Mã tài sản, Tên tài sản, Loại tài sản, Bộ phận sử dụng, Số lượng, Nguyên giá, ...

Thông tin chi tiết của từng tài sản gồm: Thông tin chung, Thông tin kê khai, Lịch sử biến động

- Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng

Thêm: Cho phép thêm mới tài sản

Sửa: Cho phép thay đổi thông tin của 1 tài sản

Xóa: Cho phép xóa thông tin của 1 tài sản

Ẩn hiện các cột thông tin tài sản

Nạp: Cho phép lấy lại thông tin các tài sản mới nhất

In: Cho phép in danh sách các tài sản