Hủy cập nhật danh mục loại tài sản đặc thù của tỉnh

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản > Cập nhật danh mục loại tài sản >

Hủy cập nhật danh mục loại tài sản đặc thù của tỉnh

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Trong trường hợp thao tác thực hiện Cập nhật danh mục loại tài sản đặc thù của tỉnh có sai sót, tính năng Tài sản\Cập nhật danh mục loại tài sản\Hủy cập nhật danh mục loại tài sản đặc thù của tỉnh sẽ giúp lấy lại thông tin của tài sản thời điểm trước khi cập nhật.

 

1. Điều kiện

Tài sản thực hiện Hủy cập nhật phải là tài sản đã được thực hiện cập nhật loại tài sản theo QĐ đặc thù của tỉnh và chưa có phát sinh sau thời điểm cập nhật loại tài sản (ngoại trừ chứng từ Đánh giá lại sinh ra tự động khi thực hiện cập nhật)

 

2. Các bước thực hiện

 

1. Chọn menu Tài sản\Cập nhật danh mục loại tài sản\Hủy cập nhật danh mục loại tài sản đặc thù của tỉnh

 

huy cap nhat lts

 

2. Tích chọn tài sản cần huỷ

3. Chọn Huỷ cập nhật trên thanh công cụ (hoặc nhấn chuột phải chọn Huỷ cập nhật)

 

2 cach huy cap nhat

 

confirm

 

4. Nhấn Đồng ý, các tài sản được huỷ cập nhật sẽ quay về loại tài sản theo Thông tư 162

 

ket qua huy cap nhat

 

5. Nhấn Đóng

 

* Lưu ý: Với các tài sản thuộc loại tài sản vô hình và tài sản đặc thù theo Thông tư 162 sau khi hủy cập nhật, sẽ không được theo dõi được tại năm Quyết định của tỉnh có hiệu lực. Nếu muốn nhìn thấy các tài sản này, cán bộ quản lý tài sản bắt buộc phải thực hiện việc Cập nhật danh mục loại tài sản đặc thù của tỉnh.