Cập nhật danh mục loại tài sản

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản >

Cập nhật danh mục loại tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Chức năng Cập nhật danh mục loại tài sản đặc thù của tỉnh cho phép cập nhật danh mục loại tài sản cố định vô hình và tài sản cố định đặc thù chi tiết theo Quyết định riêng của từng tỉnh. Đồng thời, cho phép chuyển đổi các tài sản cố định vô hình và đặc thù đã khai báo theo danh mục loại tài sản của Thông tư 162/2014/TT-BTC sang danh mục loại tài sản mới do các tỉnh quy định.

 

Menu Cập nhật danh mục loại tài sản bao gồm các tính năng:

Cập nhật danh mục loại tài sản đặc thù của tỉnh

Hủy cập nhật danh mục loại tài sản đặc thù của tỉnh

 

cap nhat dm lts