Ghi tăng

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản >

Ghi tăng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép thực hiện khai báo tăng tài sản khi đơn vị có tài sản đưa vào sử dụng

Cách thao tác

- Nhấn chọn Ghi tăng trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình:

Danh sach ghi tang TS

- Màn hình danh sách gồm 2 phần:

Danh sách các chứng từ ghi tăng tài sản của đơn vị

Thông tin chi tiết của từng chứng từ ghi tăng tài sản như Tên tài sản, Bộ phận sử dụng, Ngày mua, Nguyên giá, ...

- Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng

Thêm: Cho phép thêm mới chứng từ ghi tăng tài sản

Sửa: Cho phép thay đổi thông tin của chứng từ ghi tăng tài sản

Xóa: Cho phép xóa chứng từ ghi tăng tài sản

Nạp: Cho phép lấy lại thông tin các chứng từ ghi tăng tài sản mới nhất