Thêm/Sửa bộ lọc

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản > Danh sách tài sản > Danh sách bộ lọc >

Thêm/Sửa bộ lọc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép NSD thiết lập các điều kiện để có lọc được danh sách tài sản theo nhu cầu quản lý

Them bo loc

Cách thực hiện

Thêm

- Trên hộp thoại Danh sách bộ lọc, kích chuột vào biểu tượng Them_03        

- Nhập thông tin Tên bộ lọc, Mô tả nội dung bộ lọc

- Tại phần thông tin điều kiện lọc tài sản, thiết lập các điều kiện tương ứng

- Nhấn nút Cất để lưu bộ lọc vừa thiết lập hoặc nhấn nút Cất và Thêm để lưu đồng thời thêm mới bộ lọc khác

Nếu NSD muốn thiết lập bộ lọc dùng chung cho nhiều người dùng trong cùng đơn vị thì tích chọn Là bộ lọc dùng chung

Sửa

- Để sửa bộ lọc tài sản đã thiết lập, tại màn hình danh sách, chọn bộ lọc cần sửa sau đó kích chuột vào biểu tượng Sua_03

- Thay đổi các thông tin cần thiết

- Nhấn nút Cất để lưu bộ lọc vừa sửa hoặc nhấn nút Cất và Thêm để lưu đồng thời thêm mới bộ lọc khác

Xóa

- Để xóa bộ lọc tài sản đã thiết lập, tại màn hình danh sách, chọn bộ lọc cần xóa, sau đó nhấn nút Xóa

- Xác nhận yêu cầu xóa chứng từ ghi tăng tài sản trên hộp thoại thông báo