Đánh giá lại

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản >

Đánh giá lại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép thực hiện lập và theo dõi các chứng từ đánh giá lại tài sản

Cách thao tác

- Nhấn chọn Đánh giá lại trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình:

Danh sach danh gia lai 1

 

- Màn hình danh sách chứng từ đánh giá lại gồm 2 phần

Danh sách các chứng từ đánh giá lại tài sản

Thông tin chi tiết của từng chứng từ đánh giá lại tài sản, bao gồm: các thông tin cũ, thông tin mới, thông tin chênh lệch

- Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng

Thêm: Cho phép thêm mới chứng từ Đánh giá lại

Thêm đánh giá lại lô tài sản: Cho phép thêm mới chứng từ Đánh giá lại tài sản theo lô

Sửa: Cho phép thay đổi thông tin trên chứng từ Đánh giá lại

Xóa: Cho phép xóa chứng từ Đánh giá lại tài sản đã lập

Nạp: Cho phép lấy các thông tin mới của các chứng từ Đánh giá lại

In: Cho phép in danh sách các chứng từ Đánh giá lại