Thêm/Sửa trích khấu hao

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản > Trích khấu hao >

Thêm/Sửa trích khấu hao

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép thêm mới các chứng từ tính khấu hao tài sản tại đơn vị vào cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm tùy theo kỳ tính khấu hao của từng tài sản

Các thao tác

1. Chọn tab Khấu hao.

2. Chọn Kỳ tính => chương trình tự động lấy các tài sản có trích khấu hao.

3. Nếu muốn sửa lại Khấu hao tháng/quý thì nhấn vào biểu tượng Trich khau hao_03. Nhập lại số Khấu hao tháng/quý. Tuy nhiên kiến nghị anh/chị không nên sửa lại vì số liệu chương trình đã tự động tính toán một cách chính xác. Nếu anh/chị tự sửa lại chương trình sẽ không đảm bảo được tính chính xác của dữ liệu. Sửa xong thì nhấn vào biểu tượng Tinh hao mon_04 để lưu thông tin.

4. Nếu muốn xóa tài sản khỏi bảng trích khấu hao thì nhấn vào biểu tượng Trich khau hao_04

5. Nhấn Cất.

QLTS_R110_Huong_dan_su_dung_003