Trích khấu hao

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản >

Trích khấu hao

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép thực hiện lập và theo dõi các bảng trích khấu hao cho các tài sản sử dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Cách thao tác

- Nhấn chọn Trích khấu hao trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình:

Danh sach trich khau hao

- Màn hình danh sách chứng từ trích khấu hao gồm 2 phần

Danh sách các chứng từ trích khấu hao

Thông tin chi tiết của từng chứng từ trích khấu hao, VD: Mã tài sản, Tên tài sản, Nguyên giá, Tỷ lệ trích khấu hao, Số tiền khấu hao

- Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng:

Thêm: Cho phép thêm mới chứng từ Trích khấu hao

Sửa: Cho phép thay đổi thông tin trên chứng từ Trích khấu hao

Xóa: Cho phép xóa chứng từ Trích khấu hao

Nạp: Cho phép lấy các thông tin mới của các chứng từ Trích khấu hao