Cập nhật Thông tư 162/2014/TT-BTC

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản >

Cập nhật Thông tư 162/2014/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng Cập nhật Thông tư 162/2014/TT-BTC cho phép người dùng chuyển đổi danh mục loại tài sản đang theo dõi theo Quyết định 32/2008/QĐ-BTC sang danh mục loại tài sản mới quy định chi tiết trong Thông tư 162/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.

Menu Cập nhật Thông tư 162/2014/TT-BTC bao gồm các tính năng:

Chuyển loại tài sản

Hủy bỏ chuyển loại tài sản

 

cap nhat 162