Chức năng

Cho phép thiết lập các thông tin liên quan đến hệ thống như: Tùy chọn mặc định, Thông tin đơn vị, Định dạng số, Tùy chọn email

Cách thao tác:

- Chọn menu Hệ thống\Tùy chọn

hmtoggle_plus1Tùy chọn\Tùy chọn mặc định

- Cho phép thiết lập các thông tin mặc định khi đăng nhập hoặc khi khai báo tài sản

- Tùy chọn mặc định thường chỉ cần thiết lập 1 lần khi bắt đầu sử dụng phần mềm

Tuy chon_Tuy chon mac dinh

hmtoggle_plus1 Tùy chọn\Thông tin đơn vị

- Cho phép thiết lập các thông tin về đơn vị như: mã đơn vị, Tên đơn vị, Loại hình đơn vị, ...

Tuy chon_Thong tin don vi

hmtoggle_plus1Tùy chọn\Báo cáo

- Cho phép thiết lập các thông tin liên quan hiển thị trên báo cáo:

Tuy chon_Tuy chon Bao cao

hmtoggle_plus1Tùy chọn\Nghiệp vụ

- Cho phép thiết lập sử dụng các nghiệp vụ liên quan đến tài sản sử dụng tại đơn vị

- Nếu đơn vị sử dụng quản lý tài sản/CCDC theo mã vạch thì anh/chị tích chọn tại phần Quản lý tài sản/CCDC theo mã vạch

QLTS_tuychon_nghiepvu

hmtoggle_plus1Tùy chọn\Định dạng số

- Cho phép thiết lập các định dạng hiển thị về số trên giao diện

Tuy chon_Dinh dang so

hmtoggle_plus1 Tùy chọn\Thông tin người ký

- Cho phép thiết lập lại cách gọi các chức danh trong đơn vị và tên người ký của chức danh tương ứng, để hiển thị trên báo cáo

Tuy chon_Thong tin nguoi ky