Menu Hệ thống

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm >

Menu Hệ thống

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Menu Hệ thống bao gồm các chức năng:

Đối mật khẩu

Đổi thông tin cá nhân

Quản lý người dùng

Vai trò quyền hạn

Tùy chọn

Sao lưu dữ liệu