Đổi thông tin cá nhân

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Hệ thống >

Đổi thông tin cá nhân

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép thực hiện thay đổi thông tin cá nhân của người dùng đã được khai báo trên dữ liệu

Cách thao tác

- Chọn menu Hệ thống\Đổi thông tin cá nhân

Doi thong tin ca nhan

- Thay đổi các thông tin cá nhân, thông tin bắt buộc: Họ và tên, và các thông tin khác (nếu có)

- Sau đó nhấn nút Cất để lưu thay đổi thông tin cá nhân