Đổi mật khẩu

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Hệ thống >

Đổi mật khẩu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép thực hiện đổi mật khẩu đăng nhập vào dữ liệu của phần mềm để đảm bảo an toàn dữ liệu

Cách thao tác

- Chọn menu Hệ thống\Đổi mật khẩu

Doi mat khau

- Phần mềm tự động hiển thị mật khẩu cũ

- Nhập Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu

- Sau đó nhấn nút Cất để lưu thay đổi mật khẩu