Vai trò quyền hạn

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Hệ thống >

Vai trò quyền hạn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép thiết lập các vai trò của người dùng trong hệ thống, đồng thời phân quyền cho vai trò đó.

Cách thao tác

- Chọn menu Hệ thống\Vai trò quyền hạn, xuất hiện màn hình:

Danh sach vai tro

Chỉ NSD có vai trò ADMIN mới có thể nhìn thấy và thực hiện các thao tác với phần Vai trò và quyền hạn

­Màn hình danh sách gồm 2 phần

Danh sách các vai trò trong hệ thống

Danh sách người dùng: hiển thị các người dùng có vai trò được chọn tại phần danh sách vai trò

­Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng

Thêm: Cho phép thêm vai trò mới

Sửa: Cho phép thay đổi thông tin của vai trò cũ

Xóa: Cho phép xóa vai trò trong hệ thống

Phân quyền: Cho phép phân quyền quản lý các phần trên hệ thống

Nạp: Cho phép lấy các thông tin mới nhất của các vai trò