Thêm/Sửa Vai trò

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Hệ thống > Vai trò quyền hạn >

Thêm/Sửa Vai trò

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép thêm mới vai trò vào hệ thống

Them vai tro

Cách thực hiện

Thêm

- Để thêm mới vai trò, tại màn hình danh sách kích chuột vào biểu tượng Them_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Thêm

- Trên hộp thoại Vai trò và quyền hạn, nhập Tên vai trò (thông tin bắt buộc), mô tả về vai trò và Loại vai trò.

- Nhấn nút Cất để lưu vai trò mới, hoặc nhấn nút Cất và Thêm để lưu vai trò vừa lập đồng thời cho phép thêm mới vai trò khác

Sửa

- Để sửa vai trò đã có, tại màn hình danh sách chọn vai trò muốn sửa, sau đó kích chuột vào biểu tượng Sua_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Sửa

- Trên hộp thoại Vai trò và quyền hạn, cập nhật các thông tin cần thay đổi

- Nhấn nút Cất để lưu vai trò vừa sửa, hoặc nhấn nút Cất và Thêm để lưu vai trò đồng thời cho phép thêm mới vai trò khác

Xóa

- Để xóa vai trò khỏi hệ thống, tại màn hình danh sách chọn vai trò cần xóa, kích chuột vào biểu tượng Xoa_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Xóa

- Xác nhận thông tin xóa vai trò trên hộp thoại thông báo

Note:

- Vai trò Cán bộ trực tiếp quản lý tài sản: Vai trò Quản lý tài sản cũ

- Vai trò Tổng hợp trực tiếp: Vai trò Tổng hợp cũ

- Vai trò Tổng hợp theo khối: Cho phép tổng hợp dữ liệu của các đơn vị mà vai trò này được phân quyền

- Vai trò Tổng hợp từ các khối: Cho phép tổng hợp dữ liệu của những người dùng có vai trò Tổng hợp theo khối mà được phân quyền.