Phân quyền

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Hệ thống > Vai trò quyền hạn >

Phân quyền

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép phân quyền thực hiện chức năng cho từng vai trò:

- Đối với loại vai trò là Cán bộ trực tiếp quản lý tài sản hoặc Tổng hợp trực tiếp :

Phan quyen cu

- Đối với loại vai trò là Tổng hợp theo khối hoặc Tổng hợp từ các khối:

Phan quyen

Phan quyen tong hop tu cac khoi

Cách thực hiện

- Trên tab Tổng hợp theo khối hoặc Tổng hợp từ các khối chọn đơn vị cần quản lý, tại tab Chức năng, chọn chức năng cần phân quyền.

- Trong danh sách Hoạt động, tích chọn những hoạt động cho phép thực hiện hoặc bỏ chọn những hoạt động muốn hạn chế quyền của vai trò

- Nhấn nút Đồng ý để áp dụng việc phân quyền vừa thực hiện