Chọn Vai trò

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Hệ thống > Quản lý người dùng > Thêm/Sửa Người dùng >

Chọn Vai trò

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép phân vai trò đã thiết lập sẵn trong hệ thống cho từng người dùng

Mục đích của việc phân vai trò này là nhằm phân quyền sử dụng các chức năng của phần mềm cho các đối tượng người dùng khác nhau

Danh sach chon vai tro

Cách thao tác

- Tại màn hình danh sách người dùng, chọn phần thông tin Vai trò

- Nhấn nút Chọn, xuất hiện hộp thoạị:

Chon vai tro

- Chọn vai trò thích hợp trong danh sách.

- Nhấn nút Đồng ý để thực hiện việc phân vai trò.