Thêm/Sửa Người dùng

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Hệ thống > Quản lý người dùng >

Thêm/Sửa Người dùng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép thêm người dùng mới có thể đăng nhập vào dữ liệu

Them nguoi dung

Thông tin chi tiết trên hộp thoại

Tên đăng nhập

Khai báo tên dùng để đăng nhập vào dữ liệu (Thường là ký tự in hoa, không dấu)

Kích hoạt tài khoản

Cho phép người dùng mới có quyền đăng nhập vào hệ thống ngay sau khi được tạo

Đơn vị

Chọn đơn vị mà người dùng làm việc

Cách thực hiện

Thêm

- Để thêm mới người dùng, tại màn hình danh sách kích chuột vào biểu tượng Them_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Thêm

- Trên hộp thoại Quản lý người dùng

+ Nhập thông tin bắt buộc: Tên đăng nhập

+ Nhập các thông tin khác nếu có: Họ và tên, Chức danh, ĐT di động, ĐT cơ quan, ...

+ Thiết lập mật khẩu cho người dùng khi đăng nhập vào dữ liệu: Nhập mật khẩu mới, và Xác nhận mật khẩu

- Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, nhấn nút Cất để lưu thông tin về người dùng mới, hoặc nhấn nút Cất và Thêm để lưu thông tin người dùng mới đồng thời cho phép thêm mới người dùng khác

Sửa

- Để sửa thông tin người dùng đã có, tại màn hình danh sách chọn người dùng muốn sửa, sau đó kích chuột vào biểu tượng Sua_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Sửa

- Trên hộp thoại Quản lý người dùng, cập nhật các thông tin cần thay đổi

- Tích chọn Đổi mật khẩu nếu muốn thay đổi mật khẩu đăng nhập vào dữ liệu của người dùng

- Sau đó nhán nút Cất để lưu thông tin thay đổi của người dùng hoặc nhấn nút Cất và Thêm để lưu thông tin người dùng vừa sửa đồng thời cho phép thêm mới người dùng khác

Xóa

- Để xóa người dùng khỏi hệ thống, tại màn hình danh sách chọn người dùng cần xóa, kích chuột vào biểu tượng Xoa_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Xóa

- Xác nhận thông tin xóa người dùng trên hộp thoại thông báo